Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Systime
Tilbage til oversigt
Lærerrollen er under forandring

Lærerrollen er under forandring

Nødundervisningen har ændret lærerens rolle og handlingsrum. Morten Winther Bülow, der forsker i digitale læremidler, kommer her med forslag til læringsdesigns, der fremmer elevernes selvstændighed ved at balancere teknologi og pædagogik.

“Vi må se på fremtidens læringsdesigns i lyset af vores erfaringer fra nedlukningen,” siger Morten Winther Bülow, der er i gang med en Ph.D. om digitale læringsdesigns. Et område, han har haft rig lejlighed til at undersøge det sidste halvandet år. Og meget tyder på, at de erfaringer, lærerne har fået med at undervise online, er et skub mod mere digitalisering af undervisning og læring. 

“Mange gymnasielærere fandt under nedlukningen ud af, at de godt kunne undervise online, ligesom de opdagede, at deres elever faktisk kan arbejde mere selvstyrende, end de måske regnede med,” siger Morten Winther Bülow og pointerer, at netop det at tage ansvar for egen læring er en motivationsfaktor for eleven. For læringsdesigns, der placerer eleven i centrum af læringsprocessen ved at kombinere fx selvstændighed, kreativitet, samarbejde, kommunikation og andre tværfaglige færdigheder, kan understøtte elevernes læring.

"Og det er rigtig fint", mener han og uddyber:

"For når man integrerer både fysiske og digitale værktøjer og metoder i undervisningen, kan man fremme en mere aktiv, fleksibel og meningsfuld læring. Men det skal gøres klogt, og det er ikke altid simpelt. Men det ved lærerne godt, for nu har de forsøgt sig frem og fundet de formater, der virker."

 

Fra underviser til projektleder

Ifølge Morten Winther Bülows undersøgelser er det vigtigt at gøre elevernes aktiviteter til kernen i den måde, vi tænker undervisning på. For det er det, som eleverne rent faktisk gør, der i sidste ende betyder noget. Eller som en lærer i undersøgelsen udtrykker det:

“Vores opgave er ikke længere at fylde viden på eleverne. Vores opgave er at lede situationer, hvor elever mødes med det mål at lære, og hvor lærerne er de voksne, som eleverne kan møde og interagere med.”

Og her kan teknologier ifølge Morten Winther Bülow understøtte en bred vifte af læringsaktiviteter og -strategier, hvor læreren skal kuratere læringsressourcerne,  lede læringsprocessen, opmuntre og fremme elevens selvstændighed og supportere deres læringsproces.

Men et skifte i lærerrollen betyder også et skift i elevrollen, og, som tidligere nævnt, viser erfaringer fra nedlukningen, at elever faktisk kan arbejde mere selvstændigt end lærerne troede. 

“Eleverne påtager sig et større ansvar for egen læring, når de får mulighed for at styre læringsaktiviteter og arbejde i grupper med et fælles mål”, siger Morten Winther Bülow og nævner en række pejlemærker for læringsaktiviteter til inspiration.

Forslag til pejlemærker:

  • Kombiner meget regulerede og mere fleksible aktiviteter
  • Frem peer-aktiviteter og -peer-støttet undervisning (udvikling af personlige netværk er en del af at blive selvstændig)
  • Det er bedre at stilladsere for at understøtte selvstændighed frem for at kontrollere elevernes aktiviteter. Det inkluderer redskaber til selvevaluering, sådan at elever lærer at bede om stilladsering, når de har brug for det.
  • Gør brug af det, der er lige ved hånden - fysisk såvel som digitalt.

Metoder, der sætter eleven i centrum for læring, kan for eksempel være problem-, spil-, projekt- eller casebaseret læring. Det kan også være læring baseret på design thinking og eksperimenter.

 

Aktiv, fleksibel og meningsfuld læring i en postcorona tid

Coronakrisen har med andre ord vist os nye måder at undervise på. Lærerne har fået flere valgmuligheder, når de skal designe for elevernes læring. 

Som mange lærere erfarede under nedlukningen, kan man ikke bare overføre den traditionelle undervisning til online undervisning. Design er afgørende og stiller krav til lærerens designprincipper. Som en håndsrækning har Morten Winther Bülow opstillet tre værdier, man som lærer kan vælge at tage udgangspunkt i:

  • Fleksibilitet – læringsmiljøets design skal være fleksibelt, forstået på den måde, at det hele tiden må kunne ændre sig i forhold til de omstændigheder, læringen foregår i.
  • Myndiggørelse – selv helt unge elever har brug for en stemme og en plads i deres egen læringsproces. Myndiggørelse understøttes af de teknologier, vi vælger at  bruge. Og det fører til en større fornemmelse for ansvarlighed, der til gengæld fører til større motivation.
  • Empati – design af undervisningsmaterialer der kan være med til at overskride ikke alene grænsen mellem tid og rum – men også den sociale grænse – herunder en udvikling af pædagogiske strategier og undervisningsmetoder, som kan slå bro mellem lærer og elev.  

“Når jeg taler om empati i den her sammenhæng, så handler det om, at underviserens empati er en forudsætning for elevernes oplevelse af empati og læring. Under nedlukningen ytrede mange elever, at de følte sig oversete. Den følelse bør vi som undervisere sættes os meget mere ind i og bruge konstruktivt i arbejdet med tryghed, nærvær og affektiv motivation,” slutter Morten Winther Bülow.

Skrevet af: Mette Sabroe Bitsch
Udgivet: 11 Oct 2021