Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Systime
Tilbage til oversigt
Samarbejde er vejen til bedre bøger

Samarbejde er vejen til bedre bøger

På Systime foregår en stor del af forfatternes, redaktørenes og projektledernes arbejde i en åben proces, hvor kommende brugere inviteres til at byde ind med gode idéer. Gennem fokusgrupper, lab.systime.dk, “Sig din mening” og møder på skolerne har brugere afgørende betydning for den endelige bog.

Den daglige gang i klasserummet gør undervisere til vigtige sparringspartnere i forlagets arbejde med at udgive undervisningsmateriale. Ingen er vigtigere at lytte til end den underviser, der skal bruge den færdige lærebog i sin undervisning. Derfor foregår Systimes produktionsproces altid i samarbejde med brugerne.

Lever materialet op til de krav og forventninger, som brugerne har? Er der mangler eller behov? Er stoffet forståeligt og relevant? Væsentlige spørgsmål, hvis svar har stor indflydelse på, hvordan materialet udvikler sig.

Ønsker, krav og idéer fra brugerne bidrager med væsentlige inputs, og resultatet bliver bedre undervisningsmaterialer. For eksempel starter vi med at lægge først kapitel ud, så kommende brugere kan arbejde med materialet så tidligt i processen som muligt. Herefter lægges indholdet løbende frit tilgængeligt, så processen foregår i et transparent miljø, hvor forfattere og kommende brugere kan være i dialog før, under og efter udgivelsen.

Samarbejde er vejen frem

Forlagets åbne værksted lab.systime.dk og Sig din mening på iBog® er blandt de fora, som Systime stiller til rådighed for samarbejde og brugerinddragelse. Men også gennem fokusgrupper og i det daglige møde med undervisere til møder, konferencer og workshops foregår dialogen om nye og kommende udgivelser. Enhver feedback har indflydelse på, hvordan en udgivelse ender med at blive, og hvordan den løbende bliver revideret.

Systimes agile produktionsplatform gør det samtidig enkelt og hurtigt at rette, tilføje og opdatere indhold i udgivelserne - både i de digitale og de trykte udgaver. På den måde tilrettes materialet også løbende efter brugernes behov.

På de følgende sider kan du se nogle få eksempler på udgivelser, som vores brugere har haft afgørende indflydelse på:

ISIS KEMI C BLEV MERE OVERSKUELIG OG FIK NYT STOF

Isis Kemi C udkom første gang som papirbog i 1997. Dengang en nyskabelse til kemiundervisningen med et ekstraordinært smukt layout. Bogen har haft tusindvis af brugere, og vi har løbende i årene samlet henvendelser og revideret i mindre skala.

I forbindelse med gymnasiereformen 2017 var der en oplagt mulighed for en større revision. Et tilbagevendende kritikpunkt fra brugerne var, at bogen indeholdt en lang række gode eksempler og historier, men at det nu og da var vanskeligt for eleverne at finde det absolut vigtige stof i et afsnit. Vi tog kritikken til os og udgav i sommer Isis Kemi C i en ny version - både som iBog® og papirbog. I begge er strukturen og layoutet nu markant anderledes, så kernestoffet fremstår meget tydeligt.

Ud over justeringer, så det er blevet nemmere at finde kernestoffet, har forfatterne modtaget brugerkommentarer om alt lige fra kritiske kommentarer til spørgsmål om formen til ønsker om at få nyt stof med. Det er selvfølgelig noget, forfatterne har arbejdet med, og langt de fleste kommentarer har forfatterne kunnet imødekomme.

"Sig din mening" har været en vigtig kanal til brugerinddragelse, men allervigtigst har i dette tilfælde været mødet med undervisere, når vi har været ude ved iBogs-workshops.

SKARPERE PROFIL EFTER FOKUSGRUPPE

Almen sprogforståelse blev et nyt fag på HHX i grundforløbet i forbindelse med reform 2017 og i den forbindelse blev Ind i Sproget HHX udviklet. Da det både var et nyt fag og en ny vinkel for forfatterne og undervisere og elever på HHX, blev der afholdt et fokusgruppemøde i november 2017 for at samle op på, hvordan udgivelsen havde virket i undervisningen. Både HHX undervisere, elever, forfatterne og redaktøren deltog. Resultatet af fokusgruppen blev, at udgivelsen nu revideres og kommer i en 2. udgave til skolestart 2018. I den nye udgave vil de ting, som undervisere og elever efterspurgte, blive inkluderet. Det er fx stjernemarkeringer af de opgaver, der ikke er 'need to', flytning af opgaveløsninger fra ajourPlus til den pågældende opgave (kun validerede lærere kan se opgaveløsningen), index, ordforklaringer til svære begreber og ord og flere 'flade opgaver' laves også interaktive, så man kan vælge enten den ene eller den anden opgavetype.

HVAD SKAL BOGEN HEDDE?

Maria Hassing (forfatter) og Kader Maikal (redaktør) er i gang med et nyt begyndersystem til fransk. Systemet, der handler om en ung 21-årig kvindelig udvekslingsstuderende, der rejser et år til Lyon, startede med arbejdstitlen Une Danoise à Lyon. Men denne titel var ikke dækkende nok for et begyndersystem. Så hvad var den bedste titel til udgivelsen? Maria og Kader besluttede sig for at få inspiration fra fransklærere, og der blev iværksat en konkurrence på lab.systime.dk og på Facebook, hvor fransklærere kunne komme med bud på en titel.

En flaske champagne blev sat på højkant for den bedste idé. Og der kom mange kvalificerede bud - langt over 40! Vinderen blev Bonjour Lyon.

Systemet er klar til skolestart 2018.

RELEVANTE INPUT FRA FOKUSGRUPPE SKÆRPER DEN VIDERE PROCES

Vi har afholdt et fokusgruppemøde for iBogen Aus aktuellem Anlass, hvor interesserede tysklærere fra både stx og hhx har bidraget med deres idéer og indspark til udgivelsen.

Her er, hvad forfatter Wiebke Petrowitz synes om processen:

Hvordan var det at få ekstra faglig sparring, og hvad kan du bruge det til?

“Det var fantastisk, fordi man ved sparring med kolleger bliver så meget klogere på det, man laver, og det sætter mange tanker igang i forhold til processen, man befinder sig i. Jeg fik både konkrete idéer og besvaret mere overordnede spørgsmål til for eksempel strukturen eller lignende, som jeg vil reflektere over og tage med i mine fremtidige overvejelser og det videre arbejde herfra.”

Hvilke idéer, som fokusgruppen tog op, vil du tage videre med ind i din udgivelse?

“Jeg vil tage med, at kapitlet ‘Die Heimat und die Fremde’ kan udvides med eksempelvis tekster og interviews med folk fra grænselandet.

Jeg vil sætte flere billeder ind, revurdere grammatikdelen og i højere grad udnytte det, at udgivelsen er en iBog® ved for eksempel at bruge flere interaktive quizzer, video og speak.

Generelt var det fantastisk at mærke og høre, at de syntes, at udgivelsen og de valgte tekster kunne bruges, og det giver et boost i motivationen for at fortsætte arbejdet.”

Aus aktuellem Anlass er ude som iBog®, og du kan tydeligt se brugerinvolveringen i udgivelsen.

REDAKTØR BRUGTE MATERIALET I SIN UNDERVISNING

Forfatterne til Grundbog i retorik - at vise og overbevise, Marianne Johnsen, Bodil-Marie Gade og Hans Elgaard Mogensen, havde kun skrevet et par kapitler, da udgivelsens eksterne redaktør, Annelise Buhl Staunstrup, brugte dem i sin retorik-klasse på Skt. Knuds Gymnasium i Odense.

“Så snart jeg fik et nyt kapitel, afprøvede jeg det i klassen. Det viste sig, at være meget gavnligt. Det er jo væsentligt at finde ud af, om materialet fungerer. Er der fx. afsnit, forklaringer, illustrationer, som ikke fungerer, eller er der noget, man som underviser savner. Dertil kom, at eleverne var meget optaget af at tage del i processen. Det engagerede dem, at deres meninger blevet taget alvorligt, og at de havde indflydelse på deres undervisningsmateriale”, fortæller Annelise Buhl Staunstrup.

Så processen med at udveksle erfaringer fungerede godt for både redaktøren og forfatterne.

Det viste sig, at Annelise Buhl Staunstrup og eleverne langt overvejende var meget tilfredse med at bruge kapitlerne i bogen, efterhånden som de blev færdige. Men forfatterne fik også rigtig fin konstruktiv kritik, hvis der var noget, der lige skulle rettes lidt til på den ene eller den anden måde. Det kunne fx dreje sig om en analysetekst, der viste sig at være sværere at arbejde med end forventet, og som så skulle skiftes ud eller suppleres med en anden tekst. Det kunne være formuleringen af en opgave, der lige skulle præciseres. Eller en opsætningen, der manglede klarhed, modeller der skulle rettes til og så videre.

“Når kapitlerne med alt, hvad de nu indeholdt af teoretisk stof, cases, øvelser, oversigter osv., havde været forbi Annelise og hendes elever, kunne vi få en klar idé om, hvad der var færdigt i bogen, og hvad der stadig manglede tilrettelser”, forklarer Bodil-Marie Gade.

Forfatterne fik ikke kun tilbagemeldinger fra deres redaktør. Da der blev åbnet for de første tre kapitler, fik de med det samme tilkendegivelser fra andre underviser, der benyttede kapitlerne i deres undervisning.

“For os var det absolut en fordel på den måde at få brugbar feedback – ikke alene fra vores redaktør og andre retorikundervisere, men også fra eleverne”, bemærker Bodil-Marie Gade.

SPØRGESKEMA MÅLRETTEDE PROGRAMMERING

Noget af det første forfatteren til Programmering, Jesper Buch, foretog sig, da han startede sin skriveproces, var at sende spørgeskemaer ud til mange af landets undervisere i programmering. Han bad dem blandt andet svare på hvilke programmeringssprog, de brugte i undervisningen, og hvilke udfordringer de mødte i den daglige undervisning. Den feedback, som Jesper Buch indhentede gennem sine spørgeskemaer, betød blandt andet, at udvalget af programmeringssprog i lærebogen nøje afspejlede målgruppens behov. Samtidig modtog han i hele processen relevante kommentarer fra undervisere, der brugte de åbne kapitler, som han løbende lagde ud.

“Det er rart at vide, at der er nogle i den anden ende, som kan bruge det her materiale. Jeg vil selvfølgelig helst lave en bog, som bliver brugt, så derfor har jeg taget målgruppen meget seriøst”, fortæller Jesper Buch.

FØRSTE ÅR MED ØKONOMISK GRUNDFORLØB GAV MANGE GODE IDÉER OG KOMMENTARER TIL VIDEREUDVIKLING AF MATERIALET

Økonomisk grundforløb var en af de største nyskabelser på hhx i forbindelse med gymnasiereformen 2017. Forfattergruppen bag Systimes udgivelse Økonomisk grundforløb har udarbejdet et helt nyt materiale – samtidig har der på skolerne været planlægningsmøder om, hvordan det skulle gribes an i praksis.

Det er altid en udfordring at udarbejde materiale til nye fag, og derfor fulgte mange undervisere udviklingen af materialet med stor interesse. Vi har fået mange henvendelser om materialet fra undervisere – og allerede før Økonomisk grundforløb udkom, havde forfatterne gentænkt især PBL-cases og forløb med baggrund i brugerønsker og -kommentarer.

Efter skolestart var der rigtig mange brugere på iBogen, og strømmen af feedback fra brugerne fortsatte. Blandt de mange gode ideer og konstruktive kommentarer har været:

  • præcisering af, at man ikke ryger i RKI, hvis man nægter at betale en uretmæssig faktura
  • niveauet i de interaktive opgaver er for højt
  • miljø mangler som eksternalitet under markedsøkonomi
  • konfirmationspenge er et dårligt eksempel uden for bibelbæltet.

At udarbejde undervisningsmateriale er en balancegang mellem detaljeringsgrad og omfang. De mange tilbagemeldinger gik typisk ud på, at enkelte elementer skulle uddybes eller helt manglede. Men Økonomisk grundforløb er tænkt som en kort introduktion til økonomi, og læreplanen lægger op til et kortfattet materiale. Vi har derfor suppleret kommentarerne fra underviserne med en survey for at få et bredere billede af hvilke kommentarer, vi skulle prioritere. 36 undervisere har taget sig tid til at besvare surveyen, og vi er blevet meget klogere.

Forfattergruppen er nu i færd med at samle alle kommentarerne og se nærmere på dem, så en opdateret udgave af iBogen kan være klar til skolestart 2018.

 

Skrevet af: Mette Sabroe Bitsch
Udgivet: 04 Jun 2018