Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Systime
Tilbage til oversigt
Tegn på faglige vanskeligheder skal testes yderligere, før der kan søges SPS

Tegn på faglige vanskeligheder skal testes yderligere, før der kan søges SPS

Systime screening tilbyder læreren et rigtig godt indblik i elevernes færdigheder og faglige niveau. En mistanke om ord- eller talblindhed skal dog undersøges nærmere, hvis der skal søges SPS-timer. Få her en guide til, hvordan du kan gribe det an.

Systime screening er et online værktøj, som kan kortlægge elevernes faglige styrker og svagheder. Som lærer eller vejleder kan du se resultaterne med det samme og dele dem med dine kolleger, så I kan arbejde målrettet og differentieret med evaluering og indsatsområder lige dér, hvor eleverne har problemer.

“Værktøjets styrke er, at det lynhurtigt kan identificere elever, der evt. har vanskeligheder, ligesom det kan pege på, hvor de evt. måtte have  vanskeligheder. Men screeningsværktøjet kan i sig selv ikke fastslå, om der er tale om ordblindhed eller specifikke matematikvanskeligheder. Det vil kræve yderligere test af eleven at fastslå dette, for eksempel i form af ordblindetest eller Adler’s test”, forklarer projektleder for Systime screening Chris Thomassen Lerche.

 

SPS-timer

Resultater fra Systime screening er således ikke tilstrækkelig dokumentation, hvis du skal søge studiestøttetimer til elever med tal- og ordblindhed. Her skal ansøgningen baseres på en test, designet og godkendt til at kunne diagnosticere netop dette. Se faktaboks nedenfor med guide til, hvordan du søger SPS-timer.

Systimes screening til matematikvanskeligheder og læsning og stavning er med andre ord et bredt værktøj til det indledende arbejde med tal- og/eller ordblinde elever på landets gymnasier. Det giver et hurtigt overblik over eleverne i en klasse eller på en hel årgang.

Uden Systime screening ville jeg faktisk ikke vide, hvordan jeg skulle gribe opgaven an med at fange de elever, der har matematikvanskeligheder.
Louise Pold Kruse er matematikvejleder og lærer i kemi og matematik på Horsens Gymnasium og HF, som er en af de skoler, der søger flest SPS-timer i landet. Hun er også medforfatter til Mat 123 og Systime screening - Matematikvanskeligheder

Men vigtigst af alt er det at tage en snak med eleven, for det er naturligvis eleven, der er omdrejningspunktet. Resultaterne kan ikke stå for sig selv.

 

Sådan søger du om SPS-timer

For at få bevilget studiestøttetimer skal følgende dokumenteres og medsendes ansøgningen:

Baggrundsinformationer om eleven baseret på den samtale, læse- og matematikvejlederen foretager inden testen:

  • elevens alder 
  • uddannelsesretning 
  • elevens oplevelse af egne problemer i forbindelse med læsning/skrivning eller tal/matematik. 
  • læse- eller matematikvejlederen skitserer kort, hvilke screeninger og tests eleven har gennemgået i forbindelse med udredningen.

Resultaterne af den godkendte test, som viser elevens funktionsnedsættelse. Her påfører man, inden for hvilke problemområder elevens vanskeligheder kommer til udtryk. Det er vigtigt at anføre konkrete eksempler fra testen, så man tydeliggør elevens problemer.

En udredning af elevens handicap, som argumenterer for, hvordan de angivne vanskeligheder giver eleven problemer i dagligdagen og i timerne og dermed stiller eleven dårligere end klassekammeraterne. 

En plan for tiltaget, som bør anføre, hvor mange timer man søger om, samt hvordan man har tænkt sig at bruge timerne. Det er en god idé at være opmærksom på (og eventuelt også at skrive), at timerne ikke må bruges til ekstraundervisning eller i det hele taget egentlig undervisning: De skal bruges til at afhjælpe elevens funktionsnedsættelse gennem et særligt tiltag.

Efter endt forløb skal man afrapportere til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, hvordan forløbet er gennemført, herunder hvor mange timer der er brugt, og hvordan de er brugt.

Credit: Matematik123

 

Vigtige link

Studiestøttetimer – læs mere her 

Systimes screening - læs mere her

Relaterede artikler

Systimes screening sikrer en god skolestart

Bedre læring med systime.screening.dk

Skrevet af: Mette Sabroe Bitsch
Udgivet: 23 Sep 2021